ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
11

• ชาย
41

• หญิง
47

รวม
99


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
10

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
49

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• ประถมศึกษา
4

• ไม่ระบุ
30


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2

• ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
1

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
4

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
12

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
5

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
6

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7

• แผนกวิชาบัญชี
3

• แผนกวิชาการตลาด
4

• แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
1

• แผนกวิชายานยนต์
8

• งานบริหารงานทั่วไป
5

• งานประชาสัมพันธ์
4

• งานบุคลากร
6

• งานการเงิน
4

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
4

• งานอาคารสถานที่
6

• งานทะเบียน
8

• งานความร่วมมือ
2

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
2

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3

• งานแผนงานและความร่วมมือ
2

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4

• งานปกครอง
1

• งานแนะแนวอาชีวศึกษา และจัดหางาน
2

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
4

• งานครูที่ปรึกษา
4

• งานลูกเสือวิสามัญและบริการ
2

• งานรักษาดินแดนและนักศึกษาวิชาทหาร
3

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
3

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
6

• งานพัฒนาหลักสูตร มาตรฐานการอาชีวศึกษา
5

• งานวัดผลและประเมินผล
5

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4

• งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
1

• งานสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
3

• นักการ-ภารโรง
8

• พนักงานขับรถ
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
17

• ผู้ดูแลระบบหลัก
5


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษาหัวหน้างานนางสมพร โอภากาศ
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่นายพีรพงษ์ มั่นแก่น
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างานนายธวัช พลชาลี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ครูนางสาวณิชา ตั้งสถิตย์ธรรม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ครู