ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
9

• ชาย
48

• หญิง
40

รวม
97


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
12

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
56

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2

• ประถมศึกษา
2

• ไม่ระบุ
21


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
1

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
3

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
12

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
8

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
6

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
6

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8

• แผนกวิชาบัญชี
3

• แผนกวิชาการตลาด
3

• แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
4

• แผนกวิชายานยนต์
7

• งานบริหารงานทั่วไป
4

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
4

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
4

• งานอาคารสถานที่
5

• งานทะเบียน
4

• งานความร่วมมือ
1

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
3

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
3

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4

• งานปกครอง
2

• งานแนะแนวอาชีวศึกษา และจัดหางาน
3

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
4

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานลูกเสือวิสามัญและบริการ
1

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
3

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
5

• งานพัฒนาหลักสูตร มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3

• งานวัดผลและประเมินผล
1

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3

• งานสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
1

• นักการ-ภารโรง
6

• พนักงานขับรถ
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
10

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
งานแนะแนวอาชีวศึกษา และจัดหางานหัวหน้างานนางสาวพุฒรชาภร แสนจินดา
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีวศึกษา และจัดหางานนายณัฐวัตร ทีฆะพร
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีวศึกษา และจัดหางาน
ครู ไม่มี
ผู้ช่วยหัวหน้างานนางสาวพรกนก พวงมาลา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีวศึกษา และจัดหางาน
ครู ไม่มี