ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
11

• ชาย
40

• หญิง
43

รวม
94


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
10

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
49

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• ประถมศึกษา
4

• ไม่ระบุ
25


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2

• ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
1

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
4

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
12

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
5

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
6

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7

• แผนกวิชาบัญชี
3

• แผนกวิชาการตลาด
4

• แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
1

• แผนกวิชายานยนต์
8

• งานบริหารงานทั่วไป
5

• งานประชาสัมพันธ์
4

• งานบุคลากร
6

• งานการเงิน
4

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
4

• งานอาคารสถานที่
5

• งานทะเบียน
7

• งานความร่วมมือ
2

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
2

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3

• งานแผนงานและความร่วมมือ
2

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานปกครอง
1

• งานแนะแนวอาชีวศึกษา และจัดหางาน
2

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
4

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานลูกเสือวิสามัญและบริการ
1

• งานรักษาดินแดนและนักศึกษาวิชาทหาร
3

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
3

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
6

• งานพัฒนาหลักสูตร มาตรฐานการอาชีวศึกษา
5

• งานวัดผลและประเมินผล
5

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3

• งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
1

• งานสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
3

• นักการ-ภารโรง
8

• พนักงานขับรถ
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
12

• ผู้ดูแลระบบหลัก
4


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
งานทะเบียนหัวหน้างานนางจิราภรณ์ ใจกล้า
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครู
เจ้าหน้าที่นางสาวสีตลา มัชชะ
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวปรียา พุ่มซะ
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
ผู้ช่วยหัวหน้างานว่าที่ ร.ต.เสกศักดิ์ กลสรร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ครู ชำนาญการนางสาวอริศศรา ภูเวียงแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียนนายพิเชษฐ์ อุทธสิงห์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูนายพัฒนา ใจกล้า
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูผู้ช่วย