ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
9

• ชาย
42

• หญิง
43

รวม
94


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
11

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
56

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2

• ประถมศึกษา
2

• ไม่ระบุ
20


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
1

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
4

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
12

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
6

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
6

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
7

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6

• แผนกวิชาบัญชี
3

• แผนกวิชาการตลาด
3

• แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
3

• แผนกวิชายานยนต์
7

• งานบริหารงานทั่วไป
4

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
4

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
4

• งานอาคารสถานที่
4

• งานทะเบียน
4

• งานความร่วมมือ
1

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
2

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4

• งานปกครอง
2

• งานแนะแนวอาชีวศึกษา และจัดหางาน
2

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานลูกเสือวิสามัญและบริการ
1

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
3

• งานพัฒนาหลักสูตร มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3

• งานวัดผลและประเมินผล
1

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3

• งานสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
1

• นักการ-ภารโรง
6

• พนักงานขับรถ
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
10

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
งานการเงินหัวหน้างานนางสาวพวงแก้ว นุดนาบี
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่นางสาวเสาวรีย์ คำภิลานนท์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสุภาพ กลสรร
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
ผู้ช่วยหัวหน้างานนางสาวนิลาวรรณ เยาว์สนิท
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงิน