ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
11

• ชาย
40

• หญิง
42

รวม
93


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
10

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
50

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• ประถมศึกษา
4

• ไม่ระบุ
24


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2

• ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
1

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
4

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
12

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
5

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
6

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7

• แผนกวิชาบัญชี
3

• แผนกวิชาการตลาด
3

• แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
1

• แผนกวิชายานยนต์
7

• งานบริหารงานทั่วไป
5

• งานประชาสัมพันธ์
4

• งานบุคลากร
5

• งานการเงิน
4

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
4

• งานอาคารสถานที่
5

• งานทะเบียน
7

• งานความร่วมมือ
1

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
2

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3

• งานแผนงานและความร่วมมือ
2

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานปกครอง
1

• งานแนะแนวอาชีวศึกษา และจัดหางาน
2

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานลูกเสือวิสามัญและบริการ
1

• งานรักษาดินแดนและนักศึกษาวิชาทหาร
3

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
3

• งานพัฒนาหลักสูตร มาตรฐานการอาชีวศึกษา
5

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3

• งานสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
3

• นักการ-ภารโรง
8

• พนักงานขับรถ
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
12

• ผู้ดูแลระบบหลัก
4


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายเอกวิทย์ ธาตุไชย
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการ
รองผู้อำนวยการนางสองเมือง กุดั่น
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษนายสหชาติ วงษ์เจริญ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร ชำนาญการนายณัชพล ฉลูทอง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษนางอรนรินทร์ มีสัจจานนธนกุล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกว่าที่ ร.ต.เสกศักดิ์ กลสรร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หัวหน้างาน งานรักษาดินแดนและนักศึกษาวิชาทหาร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแผนงานและความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตร มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ครู ชำนาญการนายพิเชษฐ์ อุทธสิงห์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานรักษาดินแดนและนักศึกษาวิชาทหาร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครูนายณัฐวุฒิ ธูปกลาง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชายานยนต์
ครูประจำ แผนกวิชายานยนต์
ครูนางสาวกัญจน์อมล แน่นอุดร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนางสาววันเพ็ญ ไกรทองสุข
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ครูนายพงศ์เทพ สุวรรณโณ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
ครูประจำ แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
ครูผู้ช่วยนายพัฒนา ใจกล้า
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแผนงานและความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานรักษาดินแดนและนักศึกษาวิชาทหาร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตร มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานนายมาโนช ซอเฮง
หัวหน้างาน งานปกครอง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูนางสาวอังคณา อินทร์ดำ
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูว่าที่ร้อยตรีหญิงมนฤดี แก้วประดิษฐ์
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
หัวหน้างาน งานลูกเสือวิสามัญและบริการ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนายสกล บุษดี
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูนายกรณ์วัชพล เกตุคงคาสวัสดิ์
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครูนางสาวกาญจนา สาตา
หัวหน้างาน งานพัสดุ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาบัญชี
ครูนางสาววาสนา นุดนาบี
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการตลาด
ครูนางสาวพวงแก้ว นุดนาบี
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ครูผู้ช่วยนางสาวพุฒรชาภร แสนจินดา
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีวศึกษา และจัดหางาน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางจิราภรณ์ ใจกล้า
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูนางสมพร โอภากาศ
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายวรวุฒิ ครุฑแจ่ม
หัวหน้างาน งานสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูนายอนุสรณ์ จินดารัตน์
หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชายานยนต์
ครูว่าที่ร้อยตรีสุชาติ คงสิน
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูนายณัฐวัตร ทีฆะพร
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีวศึกษา และจัดหางาน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตร มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ครูนางสาวมนัสนันท์ มะกอง
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูผู้ช่วยนางสาวณิชา ตั้งสถิตย์ธรรม
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาววลีวรรณ สีรักษา
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำนางสาวบุสนา ศิริยามัน
ครูประจำ แผนกวิชาบัญชี
ครูนายธนาพร อินวงค์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูผู้ช่วยนางสาวพิมณภัทร์ บุณยโพธิวัฒน์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วย
ครูอัตราจ้างนางสาวนิลาวรรณ เยาว์สนิท
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงินนายนพกฤษฏิ์ กุลวัฒนวิวัฒน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานMr.Paul Villa
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายพีรพงษ์ มั่นแก่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายจักรกฤษณ์ ขวัญทองอ่อน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูนายมนตรี ดีพิจารณ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชายานยนต์นางสาวฐิติรัตน์ ธูปกลาง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายนันทวัฒน์ ภู่กิตติธนเศรษฐ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชายานยนต์นายยุทธนา แก้วทิ้ง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชายานยนต์นางสาวมาลิณี พึ่งตน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวสุธาทิพย์ ใจคำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายสมชาย เพชรกอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายวัชร พิศวิมล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างนางสาวชลธิชา โสภา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายปฏิภาณ คำรินทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวธนัญญา บัวลำพอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวศศิพร ลายประดิษฐ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างนางสาวภัทรวดี ศรีรินยา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายสหัสวรรษ สวรรณพรม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างนางสาวณัฏฐา พละสุ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ลูกจ้างอัตราจ้างนางสาวปวีณา โต๊ะกู
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวชฎาภรณ์ ผานาค
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชีนายสง่า นุดนาบี
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการ-ภารโรงนายสมบัติ อยู่เป็นสุข
ลูกจ้างอัตราจ้าง พนักงานขับรถนางสาวธนาพร แย้มพรรณราย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่นายสมชาย นุดนาบี
เจ้าหน้าที่ นักการ-ภารโรงนายวีระเดช ปุ่นสกุล
เจ้าหน้าที่ นักการ-ภารโรงนายเกษม ประเทศไทย
เจ้าหน้าที่ นักการ-ภารโรงนางสาวอารีววรรณ เจ๊ะมิน
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายปวิช บาระเฮม
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวนพา ดาแหม็ง
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวสีตลา มัชชะ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวบุษราณี มะขาว
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวมุทิตา สีมาวงค์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตร มาตรฐานการอาชีวศึกษานางอรพรรณ สุขเติม
เจ้าหน้าที่ นักการ-ภารโรงนางสาวปรียา พุ่มซะ
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตร มาตรฐานการอาชีวศึกษานางสาวพัทธมน ดำรงศักดิ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวเสาวรีย์ คำภิลานนท์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนายสมศักดิ์ นุดนาบี
เจ้าหน้าที่ นักการ-ภารโรงนางสาววิภาวรรณ ไชยสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนาย ณัชพล โพธิ์ดำ
เจ้าหน้าที่ นักการ-ภารโรงนาย เชาวลิต นุดนาบี
เจ้าหน้าที่ นักการ-ภารโรงนางสุภาพ กลสรร
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
พนักงานราชการ(สอน)นายเทพพิทักษ์ เพ็งรอด
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชายานยนต์
ครูนายธวัช พลชาลี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ครูนางสาวกนกวรรณ มีแสง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบัญชีนายณฤวัต ลีล้อม
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชายานยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างานนางสาวอริศศรา ภูเวียงแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน