ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
9

• ชาย
48

• หญิง
40

รวม
97


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
12

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
56

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2

• ประถมศึกษา
2

• ไม่ระบุ
21


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
1

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
3

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
12

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
8

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
6

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
6

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8

• แผนกวิชาบัญชี
3

• แผนกวิชาการตลาด
3

• แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
4

• แผนกวิชายานยนต์
7

• งานบริหารงานทั่วไป
4

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
4

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
4

• งานอาคารสถานที่
5

• งานทะเบียน
4

• งานความร่วมมือ
1

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
3

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
3

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4

• งานปกครอง
2

• งานแนะแนวอาชีวศึกษา และจัดหางาน
3

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
4

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานลูกเสือวิสามัญและบริการ
1

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
3

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
5

• งานพัฒนาหลักสูตร มาตรฐานการอาชีวศึกษา
3

• งานวัดผลและประเมินผล
1

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3

• งานสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
1

• นักการ-ภารโรง
6

• พนักงานขับรถ
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
10

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายเอกวิทย์ ธาตุไชย
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการ
รองผู้อำนวยการนายสหชาติ วงษ์เจริญ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร ชำนาญการนายณัชพล ฉลูทอง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษนางอรนรินทร์ มีสัจจานนธนกุล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ผู้บริหาร ชำนาญการ
หัวหน้าแผนกว่าที่ ร.ต.เสกศักดิ์ กลสรร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครู ชำนาญการนางสาวลัดดาพันธุ์ อินทรฤทธิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการนายพิเชษฐ์ อุทธสิงห์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ไม่มีนายณัฐวุฒิ ธูปกลาง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชายานยนต์
ครูประจำ แผนกวิชายานยนต์
ครู ไม่มีนางสาวพรกนก พวงมาลา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีวศึกษา และจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ไม่มีนางสาวกัญจน์อมล แน่นอุดร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางสาววันเพ็ญ ไกรทองสุข
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ครู ไม่มีนายพงศ์เทพ สุวรรณโณ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูประจำ แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ครูผู้ช่วย ไม่มี
หัวหน้างานนายมาโนช ซอเฮง
หัวหน้างาน งานปกครอง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครู ไม่มีนางสาวอังคณา อินทร์ดำ
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ไม่มีว่าที่ร้อยตรีหญิงมนฤดี แก้วประดิษฐ์
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
หัวหน้างาน งานลูกเสือวิสามัญและบริการ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ไม่มีนายพัฒนา ใจกล้า
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ไม่มีนายสกล บุษดี
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครู ไม่มีนายกรณ์วัชพล เกตุคงคาสวัสดิ์
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ไม่มีนางสาวกาญจนา สาตา
หัวหน้างาน งานพัสดุ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาบัญชี
ครู ไม่มีนางสาววาสนา นุดนาบี
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการตลาด
ครู ไม่มีนางสาวพวงแก้ว นุดนาบี
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางสาวพุฒรชาภร แสนจินดา
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีวศึกษา และจัดหางาน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางจิราภรณ์ ใจกล้า
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครู ไม่มีนางสมพร โอภากาศ
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายวรวุฒิ ครุฑแจ่ม
หัวหน้างาน งานสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ไม่มีนายอนุสรณ์ จินดารัตน์
หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชายานยนต์
ครู ไม่มีนายเอกพจน์ เขียวคล้าย
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ไม่มีว่าที่ร้อยตรีสุชาติ คงสิน
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครู ไม่มีนายณัฐวัตร ทีฆะพร
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีวศึกษา และจัดหางาน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตร มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ครู ไม่มีนางสาวมนัสนันท์ มะกอง
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูผู้ช่วย ไม่มี
ครูประจำนางสาวบุสนา ศิริยามัน
ครูประจำ แผนกวิชาบัญชี
ครู ไม่มีนายธนาพร อินวงค์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางสาววลีวรรณ สีรักษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางสาวพิมณภัทร์ บุณยโพธิวัฒน์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วย ไม่มี
ครูอัตราจ้างนายพัฒนพงษ์ มาตุ่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวกนกวรรณ มีแสง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบัญชีนางสาวนิลาวรรณ เยาว์สนิท
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงินนายณฤวัต ลีล้อม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชายานยนต์นายสหพัฒน์ พุทธเจริญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายนพกฤษฏิ์ กุลวัฒนวิวัฒน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานMr.Paul Villa
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวเจริญพร ทักทาย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจส.ต.ต.นฤมิต คำวิเศษ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายจักรกฤษณ์ ขวัญทองอ่อน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ไม่มีนายมนตรี ดีพิจารณ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชายานยนต์นางสาวฐิติรัตน์ ธูปกลาง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวณิชา ตั้งสถิตย์ธรรม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายนันทวัฒน์ ภู่กิตติธนเศรษฐ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชายานยนต์นายยุทธนา แก้วทิ้ง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชายานยนต์นางสาวมาลิณี พึ่งตน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวสุธาทิพย์ ใจคำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายสมชาย เพชรกอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ลูกจ้างอัตราจ้างนางสาวปวีณา โต๊ะกู
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวชฎาภรณ์ ผานาค
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชีนายสง่า นุดนาบี
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการ-ภารโรงนายสมบัติ อยู่เป็นสุข
ลูกจ้างอัตราจ้าง พนักงานขับรถ
เจ้าหน้าที่นายสมชาย นุดนาบี
เจ้าหน้าที่ นักการ-ภารโรงนายวีระเดช ปุ่นสกุล
เจ้าหน้าที่ นักการ-ภารโรงนายเกษม ประเทศไทย
เจ้าหน้าที่ นักการ-ภารโรงนางสาวอารีววรรณ เจ๊ะมิน
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายปวิช บาระเฮม
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวนพา ดาแหม็ง
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวสีตลา มัชชะ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวบุษราณี มะขาว
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวมุทิตา สีมาวงค์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตร มาตรฐานการอาชีวศึกษานางอรพรรณ สุขเติม
เจ้าหน้าที่ นักการ-ภารโรงนางสาวปรียา พุ่มซะ
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตร มาตรฐานการอาชีวศึกษานางสาวพัทธมน ดำรงศักดิ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวสุมาลี จั่นโต
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนางสาวเสาวรีย์ คำภิลานนท์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนายสมศักดิ์ นุดนาบี
เจ้าหน้าที่ นักการ-ภารโรงนายพีรพงษ์ มั่นแก่น
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษานางสาววิภาวรรณ ไชยสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายชยทัต แก้วสนธิ์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจนางสุภาพ กลสรร
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
พนักงานราชการ(สอน)นายเทพพิทักษ์ เพ็งรอด
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชายานยนต์
ครู ไม่มีนายธวัช พลชาลี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ครู ไม่มี
ผู้ช่วยหัวหน้างานนางสาวอริศศรา ภูเวียงแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
นักศึกษาฝีกสอนนายวงศกร ไทยน้อย
นักศึกษาฝีกสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายณัฐภัทร ศรีสนาม
นักศึกษาฝีกสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายณปกรณ์ สุขเกษม
นักศึกษาฝีกสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายภาณุพงศ์ พิพัฒน์ธนธร
นักศึกษาฝีกสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายธนาดล อ่วมวงษ์
นักศึกษาฝีกสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายทัตพงศ์ สุขทัทธี
นักศึกษาฝีกสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายธนธร แก่นทอง
นักศึกษาฝีกสอน แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์นายปริญญา เซ็นหลวง
นักศึกษาฝีกสอน แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์นางสาวสิราวรรณ ตรีรัตน์
นักศึกษาฝีกสอน แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์